Gravy Yacht l

Stoneware Oxidation - Tray 11" x 7" x 1.25" - Boat 13" x 5.5" x 6.5" - 2008

Photo: Tom Holt

Back